blank

  

 blank

PENTUVÄLITYKSEN SÄÄNNÖT SEKÄ PEVISA-OHJELMA
 
Perusperiaatteena on, että pentueita suunnitellessaan kasvattaja toteuttaa jokaisen yhdistelmän rodun jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti.

   
   
Kennelliitossa hyväksytty PEVISA-ohjelma 1.1.2019 alkaen

 

 • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärnivellausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
 • Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
 • Kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
 • Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Diagnoosin entropion/trichiasis ja/tai ektropion/makroblepharon saanut koira on paritettava näiden sairauksien suhteen terveen koiran kanssa. Kortikaalista kataraktaa tai posterior polaarista kataraktaa sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
 • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 50 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
 • Ulkomaisia uroksia koskevan poikkeusluvan ehdot säilyvät ennallaan eli ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.
 • PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2019 - 31.12.2023

 

 

Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista.
Voimassa 31.8.2019 alkaen.
Nämä suositukset muodostavat myös rotujärjestön jalostussuositus-, pentulista- ja pentuneuvontakriteerit ja ne ovat jäsenkasvattajia sitovia.

 • Kasvattajan tulee noudattaa Kennelliiton kasvattajasitoumusta ja hänen on oltava ChowChow yhdistyksen jäsen.
 • Yhdistelmän tulee täyttää sellaiset ehdot, että pentue voidaan rekisteröidä SKL:n FI-koirarekisteriin.  
 • Lonkkanivelen kasvuhäiriö (HD): jalostukseen käytetään viasta vapaita yksilöitä sekä vain perustelluista syistä D- lonkkaista yksilöä, jolloin toisen osapuolen virallisen lonkkalausunnon pitää olla A-B. (PEVISA). Yhdistelmiä, joissa molempien vanhempien lonkkalausunto on C, ei suositella.
 • Kyynärnivelen kasvuhäiriö (ED): Jalostukseen käytetään viasta vapaita yksilöitä sekä vain perustelluista syistä kyynärpäistä tuloksen 2 saanutta koiraa, jolloin toisen osapuolen virallisen kyynärlausunnon pitää olla 0. (PEVISA) Kyynärleikattua koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
 • Patella leikattua koiraa ei pidä käyttää jalostukseen. Kahta ristisideleikattua koiraa ei saa yhdistää.
 • Perinnölliset silmäsairaudet: jalostukseen käytettävillä yksilöillä pitää olla virallinen silmätarkastuslausunto ennen astutusta. Silmälausunto on voimassa 1 vuoden, jos koira lausuntoa annettaessa on alle vuoden ikäinen.Silmätarkastuslausunto ei saa olla astutushetkellä 24 kk vanhempi.
 • Mikäli koiralla todetaan progressiivinen retinaaliatrofia (PRA), retinaalidysplasia (RD), vaikeaasteinen persistentpupillarymembranes PPM, missä lausunto on iiris-kornea tai iiris-linssi tai 2-6 asteinen persistenthyperplastictunicavasculosa lentis (PHTLV), ei koiraa saa käyttää jalostukseen. Muissa silmäsairauksissa yhdistelmän molemmilla vanhemmilla ei saa olla samaa silmäsairauslausuntoa. Yhdistelmän molemmille vanhemmille ei saa olla tehty luomileikkausta.
 • Sukusiitosprosentti saa olla 5 sukupolven mukaan laskettuna korkeintaan 6,25.
 • Jos koira on saanut näyttelyyn osallistumiskiellon aggressiivisen käyttäytymisen takia, koiraa ei suositella jalostuskäyttöön.
 • Yhdistelmän kummankin vanhemman näyttelytulos on vähintään EH.
 • Uroksella saa olla korkeintaan 50 jälkeläistä. 
 • Nartulle suositellaan korkeintaan 4 pentuetta. 
 • Nartun pentueiden välin tulee olla vähintään 10 kuukautta. 
 • Siitosnartun alaikärajana pidetään 18 kk:n ikää astutushetkellä ja yläikärajana 7 vuoden ikää.

 

BLUP-indeksi

Koska BLUP-indeksejä suositellaan päivitetyssä JTO:ssa käytettäväksi apuvälineenä jalostuksen ohjauksessa ja yhdistelmien suunnittelemisessa, tullaan yhdistelmäkohtaiset BLUP-indeksit julkaisemaan CCY:n pentuelistalle ilmoitettujen astutusten ja pentueiden kohdalla.
(Suositus: BLUP-indeksien tulee olla vähintään 101. Molempien vanhempien kyynärindeksien yhteenlaskettu summa jaettuna kahdella sekä molempien vanhempien lonkkaindeksien yhteenlaskettu summa jaettuna kahdella). 

 

 

 

© 2008  ChowChow ry - Trival Oy