blank

  

 blank

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
 
1 §   YHDISTYKSEN NIMI
 
Yhdistyksen nimi on Chow Chow yhdistys ry.

 

 

2 §   KOTIPAIKKA
 
Yhdistyksen kotikunta on Helsinki.

 

 

3 §   TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
 
Yhdistyksen tarkoituksena on sulkea piiriinsä kaikki chow chow'n omistajat ja kasvattajat. Pitää rotu puhtaana, jalostusvalvonta hyväksyttyjen jalostusmääräysten mukaisena ja jalostus kir-janpito. Harjoittaa rotuun liittyvää julkaisutoimintaa, neuvontaa ja opastaa jäseniä sanoin, kuvin ja kirjoituksin chow chown kasvattamisessa ja jalostamisessa, ruokinnassa ja hoidossa. Tukea tieteellistä ja käytännöllistä tutkimusta kaikilla chow chow'ta koskevilla aloilla. Järjestää näyttelyitä, jalostustarkastuksia ja tukea kokeita. Kasvattaa eläinrakkautta, kehittää ja vilkastuttaa kennelharrastusta maassamme.

 

 

4 §   TOIMINTA-ALUE
 
Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi. Mikäli mahdollista, pyrkii yhdistys yhteistoimin- taan vastaavien ulkomaisten yhdistysten kanssa.

 

 

5 §   KIELI

Yhdistyksen kieli on suomi.

 

 

6 §   YHDISTYKSEN JÄSENET JA LIITTYMINEN YHDISTYKSEEN
 
Yhdistyksen jäseniä ovat kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, vuosijäsenet, perheenjäsenet, kannattavat jäsenet ja asiantuntijajäsenet. Saavutetut jäsenedut säilyvät. Varsinaisessa yhdis-tyksen kokouksessa voidaan hallituksen esityksestä kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsua erityisesti ansioitunut henkilö, kuitenkin siten, että samanaikaisesti voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja. Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös toisen kenneljärjestön johtava henkilö.
 
Vuosi- ja perhejäseneksi haluava ilmoittautuu jäsensihteerille, mikä merkitsee samalla yhdistyksen sääntöjen hyväksymistä. Kannattaviksijäseniksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen tai alaosastojen toimintaa. Perhejäseneksi katsotaan kunniapuheenjohtajan, kunniajäsenen tai vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva, perheeseen kuuluva henkilö. Hallitus hyväksyy vuosi- ja perhe-jäsenet. Mitään oikeutta tulla hyväksytyksi jäseneksi ei ole. Hylkäämistä ei tarvitse perustella.
 
Asiantuntijajäseneksi voi yhdistyksen hallitus vuodeksi kerrallaan hyväksyä rodun ulkomuoto-tuomarin, eläinlääkärin tai muun kynologiaan perehtyneen henkilön tai poikkeuksellisen pitkä-aikaisen kokemuksen omaavan kasvattajan.
 
Yhdistys voi perustaa kevät- tai syyskokouksen päätöksellä rekisteröimättömiä alaosastoja edellyttäen, että vähintään 20 paikallista jäsentä tällaista esittää. Alaosastot toimivat yhdis-tyksen sääntöjen puitteissa ja ovat vastuussa toiminnastaan yhdistykselle. Alaosaston jäseniksi voidaan hyväksyä yhdistyksen jäsenet.

 

 

7 §   JÄSENTEN OIKEUDET
 
Jokaisella jäsenellä on oikeus henkilökohtaiseen neuvontaan kaikissa kysymyksissä, jotka koskevat chow chow'n kasvatusta ja pitoa. Tutustua jalostuskirjoihin sellaisina kuin ne yhdistyksen puolesta pidetään. Tarmokkaaseen toimintaa yhdistyksen piirissä. Lausua vapaasti mielipiteensä jalostuksesta ja organisaatiosta ja kaikin tavoin myötävaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Vedota yhdistykseen sovittelun aikaansaamiseksi riitakysymyksissä, jotka koskevat jalostusta tai jalostustoimintaa. Vuosijäsenellä on lisäksi oikeus jäsenmaksua vastaan saada yhdistyksen julkaisema jäsenlehti. Kannatusjäsenellä on vain oikeus osallistua yhdistyksen ja alaosastojen järjestämiin tilaisuuksiin ja käyttää niissä puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta.

 

 

8 §   JÄSENTEN VELVOLLISUUDET

Jäsenten tulee tarmokkaalla toiminnalla edistää yhdistyksen  tarkoitusperiä ja noudattaa yhdistyksen ohjeita ja määräyksiä, sekä kasvattaa chow chow vakavasti ja vilpittömästi. Huoltaa koiraa tunnollisesti ja erityisesti pyrkiä pitämään se sairauksista vapaana.

 

 

9 §   MAKSUT JA RAHOITUS
 
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii vuosittain vuosimaksun, kannatusmaksun ja uusilta jäseniltä ilmoittautumismaksun, jotka syyskokous vahvistaa. Alaosasto perii jäseniltään jäsenmaksun, joka vahvistetaan ko. alaosaston vuosikokouksessa. Vuosi- ja perhejäsen sekä kannattavajäsen on velvollinen suorittamaan vuosimaksun ennen helmikuun loppua. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja asiantuntijajäsenet ovat vapautetut vuosimaksun suorittamisesta. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä. Yhdistys voi hankkia ja myydä koiranhoitotarvikkeita alan tilaisuuksissa. Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisten viranomaisten luvan. Yhdistys on oikeutettu omistamaan myös kiinteätä omaisuutta.

 

 

10 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN
 
Ellei jäsen kirjallisen huomautuksen jälkeen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ole suorittanut määrättyjä maksuja, katsotaan hänet hallituksen päätöksellä erotetuksi. Erottamisesta on asianomaisen saatava kirjallinen ilmoitus. Jäsen, joka kalenterivuoden aikana kirjallisesti ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle aikomuksestaan erota yhdistyksen jäsenyydestä tai yhdistyksen kokouksessa ilmoittaa tämän pöytäkirjaan merkittäväksi, vapautetaan yhdistyksen jäsenyydestä seuraavasta vuodesta lähtien. Jäsen, joka ei ole tehnyt mainittua ilmoitusta kalenterivuoden loppuun mennessä on velvollinen suorittamaan vuosimaksun myös seuraavalta kalenterivuodelta. Hallitus voi antaa jäsenelle varoituksen tai erottaa hänet määräajaksi tai ainiaaksi, jos jäsen on toiminut näiden sääntöjen vastaisesti. Edellä mainitusta syystä erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan erottamisestaan esittämällä kirjallisen valituksen yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan ja saamaan asiansa käsiteltäväksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa, jossa hänellä on oikeus olla henkilökohtaisesti läsnä.

 

 

11 § HALLITUS JA TOIMITSIJAT
 
Yhdistyksen hallituksen valitsee syyskokous. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi tilivuosi (01.01.-31.12.). Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toinen on vuosittain erovuorossa. Varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kaksi (2). Kahtena ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee yhdistyksen jäsenten keskuudesta rahastonhoitajan, sihteerin, jäsensihteerin sekä muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt ja toimikunnat. Hallituksen jäsenten ja toimitsijoiden kokous- ja toimituspalkkiot määrää syyskokous. Alaosastojen jäsenet valitsevat osastonsa vuosikokouksessa tarpeellisen määrän toimikunnan jäseniä, kuitenkin vähintään puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos hallituksen neljä (4) jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos kaikki hallituksen jäsenet ovat saaneet tiedon kokouksesta ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä. Kutsu hallituksen kokoukseen tapahtuu kirjallisesti ja se lähetetään vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kiireellisessä tapauksessa kutsutaan hallitus koolle sillä tavoin kuin puheenjohtaja katsoo soveliaimmaksi. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat. Hallituksen päätöstä on vähintään neljän (4) jäsenen kannatettava. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.
 
Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa, valvoo sen etuja, hoitaa sen omaisuutta, huolehtii kirjanpidosta, laatii tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä laatii toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodeksi ja huolehtii muista tehtävistä, jotka yhdistyslain mukaan kuuluvat hallitukselle. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Uudet ja eroavat jäsenet merkitään pöytäkirjaan. Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan pitäminen hallituksen kokouksissa on yhdistyksen sihteerin tehtävä. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, sihteeri säilyttää ne. Hallituksen toimeksiannosta pitää jäsensihteeri yhdessä rahastonhoitajan kanssa luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Rahastonhoitajan tehtävänä on hallituksen valvonnassa ja sen antamien ohjeiden mukaan huolehtia yhdistyksen rahavaroista ja kirjanpidosta, laatia tilinpäätös ja tehdä aikanaan esitys hallitukselle yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi. Hallitus voi myös nimetä henkilön, joka tekee kirjanpidon ja tilinpäätöksen yhteistyössä rahastonhoitajan kanssa.

 

 

12 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Yhdistyksen hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoit-tamaan yhdistyksen nimen pankki-, posti- yms. juoksevissa asioissa.

 

 

13 § TILIVUOSI
 
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkas-tajille viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15. päivänä. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa maaliskuun 1. päivään mennessä. Alaosaston on toimitettava edellämainitut asiakirjat yhdistyksen hallitukselle helmikuun 5. päivään mennessä. Yhdistyksen tilintarkastajat tarkastavat alaosastojen tilit.

 

 

14 § KOKOUKSET
 
Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi (2), syyskokous loka-marraskuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa hallituksen tarkemmin määrääminä päivinä. Kokouspaikka voi olla muukin kuin yhdistyksen kotikunta. Kokouksen paikan valitsee hallitus. Ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erityisen asian käsittelyä varten sitä hallitukselta pyytää. Alaosastot pitävät kokouksensa tammikuun aikana. Kutsu kokouksiin toimitetaan viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko kirjallisella ilmoituksella jokaiselle jäsenelle tai ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen jäsenlehdessä tai yhdessä valtakunnallisessa aamulehdessä. Asia, jota jäsen on ehdottanut voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos siitä on ilmoitettu hallitukselle syyskokousta varten viimeistään heinäkuun 15. päivään mennessä ja kevätkokousta varten viimeistään tammikuun 15. päivään mennessä. Ehdotus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Kokous voi myöntää läsnäolo-oikeuden myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle, heillä on puheoikeus vain kokouksen päätöksellä.

 

 

Syyskokouksen tehtävänä on:

 • valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valita kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todeta kokous sääntömääräisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
 • käsitellä ja hyväksyä seuraavan kalenterivuoden työ- ja toimintasuunnitelma
 • käsitellä ja hyväksyä seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvioehdotus, jonka hallitus esittää sekä päättää liittymis- ja vuosimaksujen suuruudesta, samoin kuin hallituksen jäsenten ja toimitsijoiden palkkioiden suuruudesta
 • valita hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuorossa olevan tilalle
 • valita hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä 11 §:ssä mainittujen erovuoroisten tilalle
 • valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
 • käsitellä hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokouksen tehtävänä on:

 • valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valita kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todeta kokous sääntömääräisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
 • käsitellä ja hyväksyä hallituksen esittämä toimintakertomus kuluneelta vuodelta
 • käsitellä tilintarkastajien toimittamastaan tarkastuksesta antama lausunto ja hallituksen sen johdosta mahdollisesti antama selitys
 • päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • päättää niistä toimenpiteistä hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta
 • jakaa mahdolliset ansiomerkit ja kiertopalkinnot
 • käsitellä hallituksen esittämät ja muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

 

15 § ÄÄNESTYKSET
 
Varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa ratkaistaan asia yksinkertaisella ääntenenem-mistöllä, lukuunottamatta 16. ja 17. §:ssä mainittuja asioita. Jokaisella jäsenluetteloon merkityllä jäsenmaksunsa sääntöjen mukaisessa järjestyksessä maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen on sallittua siten, että jäsen voi äänestää korkeintaan yhdellä (1) valtakirjalla ja omalla äänellään. Asia ratkaistaan avoimella äänestyksellä, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä. Jos äänet jakaantuvat tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa arpa.

 

 

16 §  SÄÄNTÖMUUTOKSET
 
Näiden sääntöjen muutos tulee hyväksyä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joista toisen on oltava syys- tai kevätkokous. Kokousten väliajan tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa. Kummassakin kokouksessa vaaditaan sääntömuutokseen kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyk-sessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on sääntömuutos mainittava.

 

 

17 §  YHDISTYKSEN PURKAMINEN
 
Päätöstä yhdistyksen purkamisesta tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä perättäisessä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on yhdistyksen purkamisasia mainittava. Yhdistyksen purkautuessa on jäljellä  olevat varat käytettävä sellaiseen tarkoitukseen, joka lähellä yhdistyksen tarkoitusta. Päätös jäljellä olevien varojen käytöstä on tehtävä jälkimmäisessä kokouksessa, jossa päätös purkamisestakin tehdään, mutta tämä päätös on tehtävä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos useampia kuin kahta tarkoitusta esitetään on vähiten ääniä saanut äänestettävä pois niin monessa äänestyksessä, että ainoastaan kaksi (2) vaihtoehtoa jää lopulliseen äänestykseen.

Alaosaston toiminnan loppuessa on sen varat luovutettava yhdistykselle, joka on niistä vastuussa ja velvollinen luovuttamaan ne alaosastolle toiminnan uudelleen alkaessa. Ellei toiminta ole viiden (5) vuoden aikana alkanut uudelleen jäävät varat kokonaan yhdistykselle.

 

 

18 §
 
Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei erityisesti ole mainittu, noudatetaan yhdistys-lain määräyksiä.

 

 

19 §
 
Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

 

 

 

 

© 2008  ChowChow ry - Trival Oy