blank

  

 blank

TIEDOTTEITA 2008

 

22.12.2008

Uusi koirarekisteriohje: Enimmäismäärä pentueille

Kennelliiton hallitus on hyväksynyt uuden koirarekisteriohjeen, joka tulee voimaan 1.1.2009 ja koskee sen jälkeen tapahtuneista astutuksista syntyneitä pentueita.

Suurin muutos aikaisempaan koirarekisteriohjeeseen verrattuna on, että nartun pentueiden määrä rajataan viiteen, siten että edellisestä penikoimisesta pentueen syntyessä on kulunut vähintään 10 kuukautta. Tätä tiheämpi pennutus sallitaan nartulle yhden kerran.

Jos nartulla on vuoden sisällä ollut kaksi pentuetta, seuraavan synnytyksen väli on oltava vähintään yksi vuosi. Lisäksi on huomioitava rotukohtaisten PEVISA-määräysten mukaiset jälkeläismääräykset.

Kennelliitto voi erittäin painavista syistä myöntää poikkeusluvan nartun kuudennelle pentueelle tai liian tiheälle pennuttamiselle. Poikkeuslupa-anomukseen on aina liitettävä eläinlääkärintodistus, jonka mukaan penikoittamisesta ei ole haittaa nartun terveydelle. Myös yli 8-vuotiailta nartuilta vaaditaan sen pentuetta rekisteröitäessä samanlainen eläinlääkärintodistus.

Mikäli poikkeuslupaa ei ole myönnetty ja kasvattaja on teettänyt nartulle kuudennen tai liian tiheän pentueen, pentue voidaan rekisteröidä EJ (Ei jalostukseen) –rekisteriin. Tällä perusteella kasvattaja voi kuitenkin rekisteröidä pentueensa EJ-rekisteriin vain kerran.

Kennelliiton koirarekisterin nimi muuttuu vuodenvaihteessa. Nykyinen FIN-rekisteri muuttuu tuolloin FI-rekisteriksi noudattaen valionarvoissa käyttöön tulevaa kaksikirjaimista ISO 3166 -standardin mukaista maatunnusta.

Uusi koirarekisteriohje ja rotukohtaiset erityisehdot on luettavissa Kennelliiton internetsivuilta osoitteessa: www.kennelliitto.fi >Jalostus ja kasvatus >Rekisteröinti.

Lisätietoja: järjestötoiminnan osastopäällikkö Riitta Niemelä, puh. (09) 8873 0281

 

 

02.12.2008

Rekisteröintimaksuluokat muuttuvat

Kennelliiton valtuusto hyväksyi kokouksessaan 30.11. Pentujen uudet rekisteröintimaksuluokat ja rekisteröintimaksut vuodelle 2009. Uusilla luokilla yksinkertaistetaan maksuperusteita. Rekisteröintimaksuun sisältyy jatkossa sekä tunnistusmerkintämaksu että toimitusmaksut, kun aiemmin rekisteröintimaksun lisäksi maksettiin erikseen nämä kustannukset.

Yli puolella rekisteröintimaksu halpenee, kun rekisteröinti-, tunnistusmerkintämaksu ja muut rekisteröintiin liittyvät kulut niputetaan yhteen uusien rekisteröintimaksuluokkien mukaan. Samalla aiemmin vaaditut mikrosiru- ja tatuointikorttimaksut poistuvat käytöstä.

Vuoden 2009 alusta on kaksi luokkaa, joiden mukaan rekisteröintimaksu määräytyy:

1. luokka:
Rekisteröintimaksu kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden, Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen jäsenten, Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien jälkeläisille.

2. luokka:
Rekisteröintimaksu tuontikoirille ja koirille, joiden kasvattajat eivät täytä edellisen maksuluokan vaatimuksia.

Vuoden 2009 maksut:
1. luokka 35 euroa / pentu.
2. luokka 68 euroa / pentu.

Lisätietoja:
Järjestötoiminnan osastopäällikkö Riitta Niemelä, Kennelliitto, puh. (09) 8873 0281.

 

 

17.11.2008

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry
Tunnistusmerkintäohje

Pentujen tunnistusmerkintäpakko

Ohje
Voimassa 1.1.2009 alkaen. Ohjeet koskevat voimaanastumisen jälkeen syntyneitä pentueita. Kennelliiton hallituksen 28.8.2008 vahvistama.

1 Ohjeen tarkoitus

Tämä ohje on tarkoitettu lähinnä kasvattajille ja tunnistusmerkitsijöille, mutta se sisältää informaatiota myös siitosurosten omistajille. Ohjeessa keskitytään kuvaamaan, mitä muutoksia tulee nykyiseen tunnistusmerkintä- ja rekisteröintitapaan.

Rekisteröitävien pentujen tunnistusmerkintäpakko tulee voimaan 1.1.2009 (hall 2/08):

Tunnistusmerkintäpakko koskee 1.1.2009 ja sen jälkeen syntyneitä pentueita. Tämä tarkoittaa siis, että 1.1.2009 ja sen jälkeen syntyvät pennut on tunnistusmerkittävä ennen kuin ne rekisteröidään Suomen Kennelliitossa.

2 Pentueilmoituksen tekeminen Kennelliittoon

Pentueilmoitus voidaan tehdä Kennelliittoon kahdella eri tavalla:

2.1 Nykyiseen tapaan käyttäen pentueilmoituslomaketta

Pentueilmoituslomake uusitaan ja otetaan käyttöön 1.1.2009. Uutta lomaketta käytetään aina kun kasvattaja toimittaa pentueilmoituksen Kennelliittoon. Uusi lomake on nelisivuinen ja se korvaa myös erillisen tunnistusmerkintäkortin.

2.2 Sähköisesti OmaKoira-palvelulla

Pentueen rekisteröinti sähköisesti on mahdollista keväällä 2009. Kasvattaja rekisteröi pentueensa itsepalveluna Kennelliiton kotisivujen (www.kennelliitto.fi) kautta valitsemalla maKoira-toiminnon. Ohjeet sisäänkirjautumisesta ovat Kennelliiton kotisivuilla. Pentueen rekisteröintiä koskevia tietoja voidaan tallentaa vaiheittain. Seuraavassa esimerkki vaiheittaisesta rekisteritietojen tallennuksesta:

1. Kasvattaja tallentaa pentueen perustiedot

Kasvattaja voi heti pentueen syntymisen jälkeen syöttää seuraavat pentuetta koskevat tiedot: syntymäpäivä, vanhemmat, pentujen lukumäärä, kunkin pennun sukupuoli ja väri. Pentujen nimiä ei tarvitse vielä tässä vaiheessa ilmoittaa. Kasvattaja voi myöhemmin muuttaa kaikkia tietoja kuten poistaa menehtyneet pennut.


Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry
Tunnistusmerkintäohje

2. Järjestelmä esirekisteröi pentueen

Kasvattajan ilmoitettua järjestelmälle esirekisteröinnin olevan valmis, antaa järjestelmä kullekin pennulle rekisterinumeron. Kasvattaja voi halutessaan tulostaa jo tässä vaiheessa alustavan e-pentueilmoituksen, missä näkyvät kasvattajan tallentamat tiedot sekä pentujen rekisterinumerot. Kun kasvattaja vie pennut tunnistusmerkittäviksi hänellä on oltava mukanaan kaksi kopiota epentueilmoituksesta, joista toinen jää tunnistusmerkitsijälle ja toinen hänelle itselleen.

3. Tunnistusmerkitsijä tallentaa tunnistusmerkinnät

Tunnistusmerkitsijä täydentää pentujen tunnistusmerkinnän yhteydessä kasvattajan tulostamalle e-pentueilmoituslomakkeelle kunkin pennun kohdalle joko tatuointitunnuksen tai kiinnittää lomakkeelle mikrosirutarran. Samat merkinnät tehdään lomakkeen kumpaankin kopioon sekä tarvittaessa pentujen rokotuskirjoihin. Tunnistusmerkitsijä tallentaa tunnistusmerkintää koskevat tiedot OmaKoira-palvelun kautta pentueen tietoihin joko kasvattajan läsnä ollessa tai myöhemmin. Tunnistusmerkitsijä kirjautuu OmaKoira-palveluun omilla käyttäjätiedoillaan ja täydentää e-pentueilmoitukseen pentujen tunnistusmerkintätiedot.

4. Kasvattaja tallentaa pentujen nimet

Kasvattaja voi tallentaa pentujen nimet tai muuttaa tallentamiaan tietoja heti sen jälkeen, kun hän on tehnyt esirekisteröinnin (kohta 1).

5. Uroksen omistaja allekirjoittaa astutustodistuksen

Uroksen omistaja voi ”allekirjoittaa” e-pentueilmoituksesta kohdan astutustodistus OmaKoira-palvelun kautta kirjautumalla järjestelmään omalla käyttäjätunnuksellaan. Tämä on mahdollista tehdä heti sen jälkeen, kun kasvattaja on esirekisteröinyt pentueen. Astutustodistus voidaan myös lähettää Kennelliittoon postitse. Tällöin astutustodistuksena käytetään uutta pentueilmoituslomaketta, johon kasvattaja täyttää ainakin seuraavat perustiedot: astutustodistus, kasvattajan tiedot ja pentujen syntymäpäivämäärä sekä lukumäärä.

6. Kasvattaja vahvistaa rekisteröinnin

Kun kaikki pentuetta koskevat tiedot on tallennettu järjestelmään, kasvattaja vahvistaa järjestelmälle, että rekisteröinti on valmis. Tiedot siirtyvät sähköisesti Kennelliittoon käsiteltäviksi. Jos uroksen omistaja ei ole allekirjoittanut astutustodistus-kohtaa OmaKoira-palvelun kautta, niin kasvattaja täyttää epentueilmoituksen kohdan astutustodistus postitetaan. Tässä tapauksessa astutustodistus lähetetään entiseen tapaan Kennelliittoon. Pentueen rekisteröinti on toistaiseksi mahdollista suorittaa sähköisesti ainoastaan, kun kasvattajia on vain yksi ja pentueen emä on vain hänen omistuksessaan. Astutustodistuksen voi vahvistaa sähköisesti ainoastaan jos uroksella on vain yksi omistaja. Ulkomaisten urosten sekä Suomessa vielä rekisteröimättömien tuontikoirien paperit on lähetettävä suoraan Kennelliittoon kuten aikaisemminkin.


Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry
Tunnistusmerkintäohje


3 Tunnistusmerkintäasiat

3.1 Tunnistusmerkintätavat

Tunnistusmerkintä tehdään joko tatuoimalla tai mikrosiruttamalla pennut. Mikrosirun asettamiselle ei ole alaikärajaa. Tatuointi voidaan suorittaa yleensä aikaisintaan kuuden viikon ikäisille pennuille. Tatuointitunnus ei enää muodostu rekisterinumerosta, vaan tatuoija saa tatuointitunnukset Kennelliitosta.

3.2 Tunnistusmerkintäkortti

Erillistä tunnistusmerkintäkorttia ei käytetä enää pentuerekisteröinnin yhteydessä. Tunnistusmerkintäkorttia käytetään edelleen aiemmin rekisteröityjä koiria tunnistusmerkittäessä ja jos tunnistusmerkintä joudutaan uusimaan. Tunnistusmerkintäkortti toimitetaan Kennelliittoon käsiteltäväksi kuten ennenkin.

3.3 Erityisohjeita tunnistusmerkitsijöille

Pentuetta tunnistusmerkittäessä tehdään merkintä (tatuointitunnus tai mikrosirunumero) joko uudelle pentueilmoituslomakkeelle tai epentueilmoituslomakkeelle. E-pentue-ilmoituslomaketta käytetään jos kasvattajarekisteröi pentueen sähköisesti itsepalveluna. Tällöin tunnistusmerkitsijä tallentaa epentueilmoituslomakkeen tunnistusmerkintätiedot OmaKoira-palvelua käyttämällä pentujen tietoihin. Kennelliitto toimittaa automaattisesti tatuoiville tunnistusmerkitsijöille henkilökohtaiset tatuointitunnukset marraskuussa 2008.

4 Rekisteritodistus

Kennelliitto toimittaa pentujen rekisteritodistukset postitse kasvattajan suoritettua rekisteröintimaksun. Tatuointitunnus tai mikrosirunumero tulostuu automaattisesti Kennelliiton koirarekisteristä rekisteritodistukseen.


Kysymyksiin vastataan osoitteessa tunnistusmerkinta@kennelliitto.fi tai numerossa 09–887300

 

 

19.6.2008

Kennelliiton rokotusmääräykset muuttuvat 1.8.

Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 30.5. uudet rokotusmääräykset, jotka tulevat voimaan 1.8.2008 lähtien. Uusissa määräyksissä penikkatautirokotuksen voimassaoloaika on pidennetty kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Jatkossa penikkatautirokotus suositellaan annettavaksi ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokote annetaan 4 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Ensimmäinen tehosterokote on voimassa yhden vuoden ja tämän jälkeen annetut tehosteet ovat voimassa kolme vuotta.

Raivotautirokotuksen voimassaoloaika on uusissa rokotusmääräyksissä edelleen kaksi vuotta. Kennelliitto suosittaa, että raivotautirokotusta ei anneta samalla kertaa toisen rokotteen kanssa.

Koiranäyttelyissä, -kokeissa ja -kilpailuissa sekä muissa järjestetyissä koirien joukkotilai-suuksissa noudatetaan Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Koiralla tulee olla voimassa oleva penikka- ja raivotautirokotus, jotta se saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin tai kilpailuihin.

 

 

31.05.2008

Jalostustietojärestelmän uusi versio käyttöön 4.6.

http://jalostus.kennelliitto.fi (uusi jalostustietojärjestelmä)
http://jalostus.kennelliitto.fi/v2   (vanha jalostustietojärjestelmä)

Jalostustietojärestelmän uusi versio otetaan käyttöön keskiviikkona 4.6.2008. Uuden sovelluksen käyttöönotto vaikuttaa Jalostustietojärestelmän päivityksiin siten, että tulevaisuudessa järjestel-män tiedot alkavat päivittyä joka yö. Tällä hetkellä vanhaan järjestlmään ei tehdä uusia päivityksiä.

Silmätutkimustulokset esitetään Jalostustietojärjestelmän uudessa versiossa uudella tavalla. Lisätietoja silmätutkimustulosten tallennuksesta ja tulosten julkaisemisesta voi lukea Kennel-liiton internet-sivuilta osoitteesta:
www.kennelliitto.fi/FI/kennelliitto/uutiset/2008/20080530_silmatutkimustulokset.htm.

Kennelliiton Jalostustietojärjestelmä sisältää Suomessa rekisteröityjen koirien koe-, näyttely- ja terveystulokset. Järjestelmä on avoimesti selailtavissa oleva tietovarasto, josta voi tehdä monipuolisia hakuja koirien tiedoista. Järjestelmä sisältää yli miljoonan koiran tiedot. Kaikki Jalostustietojärjestelmän uutta versiota koskeva palaute lähetetään Kennelliittoon sähköpostilla osoitteeseen jtjpalaute@kennelliitto.fi.

Silmätutkimustulosten tallennus ja tulosten julkaiseminen muuttuvat

Kennelliito on ottanut käyttöön uuden silmä-tutkimustulosten tallennusohjelman, joka on yhteensopiva viime vuonna käyttöön otetun ECVO-lomakkeen kanssa. Samalla silmätutki-mustulosten koodit ja osa koodien selitteistä on uusittu. Vanhat silmätutkimustulokset on tallennettu konversiossa uusille koodeille, joten aiemminkin tallennettujen tutkimustulosten selite on saattanut muuttua uudessa Jalostustietojärjestelmässä.

Jalostustietojärjestelmän uusi versio otetaan käyttöön keskiviikkona 4.6.2008. Silmätutkimukset esitetään uudessa versiossa uudella tavalla. Lisätietoja Jalostustietojärjestelmän uudesta versiosta on Kennelliiton internet-sivuilla osoitteessa:
www.kennelliitto.fi/FI/kennelliitto/uutiset/2008/20080530_jalostustietojarjestelma.htm.


Jalostustietojärjestelmässä nähtävillä perinnöllisten silmäsairauksien diagnoosit

Jalostustietojärjestelmässä on jatkossa nähtävillä vain varsinaisten perinnöllisten silmäsai-rauksien diagnoosit. Niin kutsutut sivulöydökset eivät enää tule näkyviin tietokantaan. Rotu-järjestöt saavat jatkossakin kaikki tiedot tallennetuista silmätutkimustuloksista, ja voivat seurata oman rotunsa kehitystä sekä tarvittaessa konsultoida esimerkiksi Kennelliiton silmäsairaus-työryhmää.

Uudistuksen myötä Kennelliitto tallentaa vain todetut muutokset. Jatkossa ei enää tallenneta tietoa siitä, mitä perinnöllisiä silmäsairauksia koiralta ei löydy luettelemalla yksittäisiä sairauksia, joiden suhteen koira on terve. Vaihtoehtoisesti koiralle tallennetaan tieto, että siltä ei ole löytynyt mitään rodun perinnöllisiä silmäsairauksia.

Uudessa ECVO-lomakkeessa on erilliset merkintäruudut tavallisimmille perinnöllisille silmäsairauksille. Muille mahdollisille silmäsairauksille on oma kohta, johon kirjoitetaan, mitä sairautta diagnoosi koskee. Lomakkeen käyttämisen edellytys on, että eläinlääkäri tekee merkinnän kunkin silmäsairauden kohdalla olevaan ruutuun sen mukaan onko koira terve vai sairas tai onko diagnoosi avoin (synnynnäiset sairaudet) tai epäilyttävä (myöhemmin ilmenevät sairaudet). Epäilyttävän diagnoosin kohdalla suositellaan uusintatutkimusta esimerkiksi vuoden kuluttua.

Kennelliitto ei hyväksy viralliseksi sellaista lomaketta, johon on jätetty merkitsemättä jotakin silmäsairautta koskeva diagnoosi. Toimistossa tallennetaan kaikki todettuihin perinnöllisiin silmäsairauksiin liittyvät diagnoosit ja nämä tiedot näkyvät Jalostustietojärjestelmässä. Tietokannassa näkyvät myös avoimet/epäilyttävät diagnoosit.

Jos koiralla todetaan muutoksia, joiden periytymistä vasta selvitetään kyseisellä rodulla, merkitsee eläinlääkäri lomakkeeseen kirjaimet NB. Tieto tallennetaan Kennelliitossa kyseisen silmäsairauden koodille asteena ”lisälöydös”. Tällaiset lisälöydösmerkinnät ja muut ei-perinnöllisiksi luokitellut satunnaiset muutokset eivät näy Jalostustietojärjestelmässä. Rotujärjestö saa kuitenkin nämäkin tiedot.


Tieto gonioskopiasta ja ennen silmäterien laajennusta tehdystä tutkimuksesta

ECVO-lomakkeessa on erillinen kohta goniskopiatutkimukselle eli silmän kammiokulman tähystykselle. Tämä tutkimus ei kuulu rutiiniluonteisen virallisen silmätutkimuksen piiriin, vaan vaatii koiran rauhoittamisen ja erityisvälineet. Koirille tehdään melko harvoin samanaikaisesti sekä virallinen silmätutkimus että gonioskopiatutkimus. Jatkossa Kennelliitto tulee tallentamaan tiedon myös pelkästä gonioskopiatutkimuksesta, vaikka sitä ei katsotakaan viralliseksi silmätutkimukseksi. Tieto on tärkeä niille roduille, joissa vastustetaan kammiokulman rakenteen kehityshäiriöön liittyvää glaukoomaa eli silmänpainetautia.

Uuteen ohjelmaan on tulossa mahdollisuus tallentaa tieto siitä, että koiran silmät on tutkittu myös ennen mustuaista laajentavien tippojen laittamista. Tieto näkyy sen jälkeen myös Jalostustietojärjestelmässä. Esimerkiksi iris coloboma ja PPM ovat muutoksia, jotka pitäisi tutkia laajentamattomasta silmästä. ECVO:lla on lista roduista, joiden kohdalla tämä pitää huomioida.

Uusiin koodeihin liittyviä muutoksia

Joillakin silmäsairauksilla on jatkossa erilliset koodit muutosten eri asteille. Esimerkiksi CEA:sta voidaan uudistuksen ansiosta tallentaa tieto, että koiralla on esimerkiksi sekä CRD/CH-muutoksia että avoin diagnoosi coloboman suhteen. Tähän asti tulos on tallennettu vain koiralla todetun vakavammaksi luokitellun muutoksen mukaisesti. Jatkossa on samalla tavalla mahdollista tallentaa täydellisempi tieto myös koiran RD-muodoista tai kaihimuodoista.

Kaihitulokset pystytään jatkossa tallentamaan hyvinkin tarkasti sen mukaan missä osassa/osissa linssiä muutoksia löytyy. Erikseen tallennetaan tieto siitä, kuinka laajasti kaihi on samentanut linssiä, mikäli eläinlääkäri on asian merkinnyt silmätutkimuslomakkeeseen.

Kennelliitto luopuu kokonaan käyttämästä koodeissa vanhaa nimitystä HC eli perinnöllinen katarakta (kaihi). Kaihi tallennetaan perinnölliseksi, jos eläinlääkäri on asian niin merkinnyt. Kaikki Jalostustietojärjestelmässä näkyvät kaihimaininnat ovat perinnölliseksi luokiteltuja.

Koirilla todetut perinnölliset silmäsairaudet ovat jatkossa Jalostustietojärjestelmässä maininnalla ”todettu”. Aiemmin käytössä olleesta ”sairas” -muodosta on luovuttu. Rotujärjestöillä on omat perinnöllisten sairauksien vastustamista koskevat suosituksensa ja silmäsairauksista saa tarvittaessa lisätietoa esimerkiksi Kennelliiton silmäsairaustyöryhmältä tai silmäeläin-lääkäreiltä.

Tallennuskoodien selitteet on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman ymmärrettävään muotoon. Selitteet ovat ECVO-lomakkeen mukaiset. Osa selitteistä on kuitenkin esimerkiksi vakiintuneita lyhenteitä. Tietokantaan on sen vuoksi tulossa myös lyhyitä suomenkielisiä lisäselitteitä joistakin koodeista.

• Lisätietoja ECVO-lomakkeesta on tarkemmin Koiramme-lehdestä 3/2007.

Lisätietoja koodeista ja konversiosta:
Jalostuskonsultti Päivi Rantasalo, Suomen Kennelliitto, puh. (09) 8873 0229, paivi.rantasalo(at)kennelliitto.fi

Lisätietoja Jalostustietojärjestelmästä:
ATK-päällikkö Jaana Haarni, Suomen Kennelliitto, puh. (09) 8873 0268, jaana.haarni(at)kennelliitto.fi

 

 


22.5.2008

Promeris Duo punkinkarkoitusaine on aiheuttanut melkein kahden koiran kuoleman. Koirat saatiin pelastettua viime tipassa.

Alla lainaus Juha Pärnäsen kommentista.

"Käytin ko. ainetta viime kesänä omille koirille 4 kpl ja kaikki nukahtivat/olivat väsyneet meille tuli allergisia hengitystieoireita. Tein heti haittavaikutusilmoituksen lääkelaitokselle ja meidän klinikalta poistettiin/palautettiin kaikki Pro meris Duo valmisteet. Ei se sovi kenellekään!!!"

Terveisin
Juha Pärnänen (Pärnänen on eläinlääkäri Lahdessa)

 

© 2008  ChowChow ry - Trival Oy